سقف متحرک پارچه‌ای کافه رستوران دریم اسکای

سقف متحرک پارچه‌ای رستوران توکو گاردن

سقف متحرک پارچه‌ای باشگاه سوارکاری اشکان

سقف متحرک پارچه‌ای رستوران کوهپایه

سقف متحرک پارچه ای و دیواره شیشه ای نیاوران EBS