پروژه سقف متحرک شیشه ای در آبسرد

  • نوع محصول: سقف متحرک شیشه ای تلسکوپی

  • سال ساخت: بهار 1397

  • مدت زمان طراحی و ساخت: 25 روز کاری

  • مدت زمان اجرا: 5 روز

20

متر مربع