پروژه سایبان برقی بازویی متحرک اتوماتیک واقع در آبسرد

  • نوع محصول: سایبان برقی بازویی

  • سال ساخت: بهار 1397

  • مدت زمان طراحی و ساخت: 6 روز کاری

  • مدت زمان اجرا: 1 روز

6

متر مربع