پروژه سایبان برقی منزل مسکونی الهیه

  • نوع محصول: سایبان برقی بازویی فول کاست

  • سال ساخت: تابستان 1398

  • مدت زمان طراحی و ساخت: 7 روز کاری

  • مدت زمان اجرا: 1 روز

16

متر مربع