سایبان برقی سقف شیشه ای

سایبان برقی سقف شیشه ای یا اسکای لایت بلایند از نوع سایبان کششی بوده که با پارچه سان اسکرین ساخته شده تا میزان نور عبوری را تا میزان دلخواه تنظیم کند و زیبایی در هر دو حالت باز و بسته حفظ شده بصورتی که در هنگام بسته بودن فقط یک سیم نمایان بوده و در حالت باز همچون سقف عمل میکند در حالی که نور را به میزان معینی از خود عبور میدهد.

سایبان جمع شو سقف شیشه ای اتوماتیک

سایبان ها بطور کلی در دو دسته طبقه بندی میشوند، سایبان های بازویی و سایبان های کششی که عملکرد متفاوتی دارند که برای بررسی هرکدام از این سایه بان ها میتوانید به صفحه مربوط مراجعه کنید.