پروژه سایبان برقی شرکت بهین پروتئین

  • نوع محصول: سایبان برقی بازویی فول باکس

  • سال ساخت: تابستان 1398

  • مدت زمان طراحی و ساخت: 10 روز کاری

  • مدت زمان اجرا: 1 روز

15

متر مربع