پروژه دریچه همسطح بازویی جماران

  • نوع محصول: دریچه همسطح

  • سال ساخت: بهار 1397

  • مدت زمان طراحی و ساخت: 10 روز کاری

  • مدت زمان اجرا: 2 روز

3

متر مربع