پروژه درب اتوماتیک سازمان مجری طرح های عمرانی نیروهای مسلح

پروژه اجرا شده در سازمان مجری نیروهای مسلح درب اتوماتیک کشویی